Kontaktujte nás: info@fly-fly.eu
0 Kč

Kontakt

                                                                                                                         


Pracovní doba včetně telefonické komunikace

tel: 736 433 985  

Z důvodu vytížení přijímáme pouze SMS - MMS zprávy. 

úterý - čtvrtek  09:00 - 15:00

Kontakty

PR manager : PR@fly-fly.eu  Kontakt pro členy ag. a rodiče, koordinace zakázek 

Project manager: project@fly-fly.eu Kontakt pro fakturace a platby 

Organizace kulturních akcí 

EVENT specialista   info@fly-fly.eu  

Fakturační údaje

Fly by Butterfly s.r.o

Kyselova 1185/2,

182 00, Praha 8

Ič: 04014073  DIČ: CZ04014073

FLY BY BUTTERFLY  - GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fly by Butterfly s.r.o dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.
Jaká data uchováváme a jakým způsobem s nimi nakládáme, se dočtete zde.

KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Fly by Butterfly s.r.o, Kyselova 1185/2,182 00, Praha 8, Ič: 04014073  DIČ: CZ04014073

POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE. NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nemůžeme plnit povinnosti vyplývající ze smluv.

V JAKÉ ROZSAHU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s plněním povinnosti agentury vyplívající ze Smlouvy o uměleckém výkonu  nebo obchodním zastoupení. Rozsah se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s Fly by Butterfly s.r.o. (např. jste-li dodavatel, klient, zastoupený, autor, zákonný zástupce), případně druhem uzavřené smlouvy.

Dodavatel či klient
Správce bude zpracovávat především: název firmy, IČ, DIČ, jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny či společnosti, číslo bankovního účtu, logo popřípadě foto či video materiál pořízený na společných akcích – zakázkách.

U zastoupených, autorů, zákonných zástupců nebo například herci, herečky, sportovci, hudebníci či jiní umělci, které zastupujeme, zpracováváme především: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, míry, informace o vzhledu ( barva očí, vlasů), e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, číslo bankovního účtu, dále pak uchováváme kopie pasu či občanského průkazu (jejich čísla),  a fotografie čí videa pořízených na základě zakázek či jiné činnosti. U členů, kteří jsou nezletilý pak zpracováváme také údaje o rodičích a to především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště, popřípadě kopii pasu či občanského průkazu (jejich čísla), datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu.

PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Abychom mohli vykonávat činnost produkční a mediální  agentury, především management, vyhledávání zakázek, zajištění ubytování či cest do zahraničí, plnění podmínek stanovených ve smlouvě s členy agentury a klienty, včasné a řádné placení služeb dodavatelům, vyplácení honorářů, je nutné abychom měli přístup k informacím uvedených výše.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD?

Právním základem zpracování údajů je plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

JAKÁ JE DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy budou osobní údaje přístupné omezenému počtu  osob, a to do doby promlčení  a po dobu nutné  archivace, které  jsou stanoveny zákonem.

Po uplynutí doby, se listinné dokumenty skartují, či bezpečně odstraní z počítače, softwaru.

KDE UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje uchovávané v listinné podobě (smlouvy, objednávky, faktury), uchováváme v prostorách agentury, v zamčené skřínce, kam má přístup pouze správce, či správcem povolané osoby ( zaměstnanci, účetní).

Osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, uchováváme na disku či interní zonner email. Vstup do počítače / na disk, je zaheslován a přístup má pouze správce a zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni o zásadách uchovávání osobních údajů. Počítače mají antivirovou kontrolu.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, zaměstnanci společnosti Fly by Butterfly zpracovatel (účetní firma) a případně též třetí osoby, které poptávají tvář k výkonu zakázky a to pouze v omezeném rozsahu jako je foto či video materiál popřípadě datum narození a vzhledové parametry.. Zpracovatel i třetí osoby rovněž splňují všechny požadavky GDPR a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo, abychom: Vám na Vaši žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a další informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů (tzv. právo na přístup); na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů; vymazali Vaše osobní údaje z našich systémů, pokud:

  • je už nepotřebujeme pro další zpracování,
  • jste odvolal svůj souhlas k jejich zpracování,
  • jste oprávněně vznesl námitku proti jejich zpracování,
  • byly zpracovány nezákonně nebo
  • musí být vymazány podle právních předpisů;

Dále máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů , vznést námitku či stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává údaje pro jiné než smluvně vymezené účely. Příkladem může být využívání údajů k marketingovým účelům. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

JSOU DATA PŘENÁŠENA DO ZAHRANIČÍ?

V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). K předávání osobních údajů mimo Evropskou se uskutečňuje pouze za účelem plnění smlouvy. Tyto smlouvy garantují vysokou úroveň zabezpečení osobních údajů.